Δήλωση άσκησης προφορικής παρέμβασης του ΔΣ Ιωαννίνων υπέρ πολίτη για τη μη διακοπή της ηλεκτροδότησης στην οικία του λόγω μη καταβολής του ειδικού τέλους στη Δ.Ε.Η.

 

Παραθέτουμε τη δήλωση άσκησης προφορικής παρέμβασης του ΔΣΙ υπέρ συμπολίτη μας για τη μη διακοπή της ηλεκτροδότησης στην  οικία του, λόγω μη καταβολής του ειδικού τέλους στη Δ.Ε.Η.  

-Σε συνημμένα αρχεία που ακολουθούν μπορείτε να διαβάσετε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και την Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ.Ι ΥΠΕΡ ___________________________ (ΑΡΘ 686 ΠΑΡ. 6 ΚΠολΔ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 199 ΚΩΔ. ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)

 

Ι) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ – ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΞΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

1. Με την κρινόμενη αίτηση ζητείται η εξασφάλιση και διατήρηση του ασφαλιστέου δικαιώματος, ήτοι η διατήρηση της αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που απορρέει από διαρκή σύμβαση μεταξύ προμηθευτή καθολικής υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας και οικιακού πελάτη, που ανήκει στην κατηγορία των “ευάλωτων πελατών” και τελεί σε κατάσταση “ενεργειακής πενίας”.

2. Νομικό θεμέλιο της κρινόμενης αίτησης είναι η αντίθετη του άρθρου 53 του Ν. 4021/2011 και της κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 13 του ιδίου άρθρου του νόμου αυτού εκδοθείσας υπ’ αριθμ. ΠΟΛ 1211/10-10-2011 κανονιστικής αποφάσεως του Αναπλ. Υπ. Οικον. στα άρθρα 2 παρ. 1, 5 παρ. 1, 17 παρ. 1, 25 παρ. 1 του Συντάγματος και στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ (ν.δ. 53/74), που έχει κατ’ άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος υπερνομοθετική ισχύ, κατά το μέρος που προβλέπεται διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος με εντολή της ΔΕΗ ΑΕ προς τον διαχειριστή του δικτύου μετά την πάροδο 40 ημερών από την ημερομηνία εκδόσεως του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος, για λόγο που δεν αφορά την εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης και δεν συνδέεται αιτιωδώς με τη σύμβαση και τον σκοπό αυτής.  Μ’ άλλα λόγια προστατευτέο και ασφαλιστέο δικαίωμα/αξίωση είναι το δικαίωμα σε συνέχιση εκπλήρωσης της παροχής εκ μέρους της αντισυμβαλλόμενης ΔΕΗ ΑΕ, μετά την πάροδο του ως άνω χρονικού σημείου.

3. Από τα ανωτέρω συνάγεται παραχρήμα ότι η κρινόμενη αίτηση στηρίζεται στα άρθρα  2 παρ. 1, 5 παρ. 1, 17 παρ. 1, 25 παρ. 1 του Συντάγματος, στο άρθρο 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, στα άρθρα 287, 288, 361, 513 επ ΑΚ, στα άρθρα 1, 2 παρ. 1 περιπτ η,θ,ι και 3 περιπτ κζ, κη, κθ, 3 παρ. 1 περιπτ στ και 3 περιπτ β, γ, δ, στ, 4 περιπτ β, στ, θ, 22 παρ. 1 περιπτ δ, 24, 34, 35, 47 παρ. 2, 48 παρ. 1 περιπτ  στ, η και 5, 50, 51, 52, 55 παρ. 1, 2, 56, 57, 58, 137, 138 παρ. 1 και 2 περιπτ α, β του Ν 4001/2001, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην Ελληνική έννομη τάξη η οδηγία 2009/72/ΕΚ της 13ης Ιουλίου 2009 “Σχετικά με τους κοινούς κανόνες, για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και για την κατάργηση της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ (ΕΕ L 211 της 14-8-2009), καθώς και στις διατάξεις τις οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου του 1993 (αρθ 3,7) και στις διατάξεις των άρθρων 1, 2 του Ν 2251/1994, όπως ισχύει σήμερα και στις οποίες ρητά παραπέμπει το άρθρο 50 παρ. 2 του Ν 4001/2011. Επίσης το αίτημα της κρινόμενης αιτήσεως στηρίζεται στα άρθρα 33 παρ. 1, 69 παρ. 1 περιπτ ε και 2 εδαφ γ, 682, 683 παρ. 1, 691 και 693 ΚΠολΔ (όπως η παρ. 4 του άρθρου 691 και το άρθρο 693 αντικ με τα άρθρα 48 και 49 αντίστοιχα του Ν 3994/2011).

4. Συνεπώς, η εν λόγω διαφορά υπάγεται προδήλως στη δικαιοδοσία των πολιτικών Δικαστηρίων (άρθρο 94 παρ. 1 του Συντάγματος) και στην υλική και τοπική αρμοδιότητα του Δικαστηρίου Σας.

ΙΙ) ΠΡΟΔΗΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΡΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ

5. Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις του Ν 4001/2011 η ΔΕΗ ΑΕ, τόσο ως προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και ως πάροχος “καθολικής υπηρεσίας” και ως “προμηθευτής τελευταίου καταφύγιου” ηλεκτρικής ενέργειας, υποχρεούται σε συνεχή εκπλήρωση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, στους μη υπερήμερους αντισυμβαλλόμενους της, ιδίως όταν αυτή ανήκουν στην κατηγορία των “ευάλωτων πελατών” που τελούν  σε κατάσταση “ενεργειακής πενίας”, ανεξαρτήτως της εκπλήρωσης η μη εκ μέρους αυτών υποχρεώσεων προς τρίτους και ιδίως φορολογικών υποχρεώσεων. Συνεπώς, οι διατάξεις του άρθρου 53 του Ν 4021/2011 και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας κανονιστικής απόφασης του Αναπλ. Υπ. Οικον., αντίκειται προδήλως στην οδηγία 2009/72/ΕΙΚ, η οποία δεν προβλέπει ως λόγο διακοπής παροχής οικιακής ηλεκτρικής ενέργειας στους αντισυμβαλλόμενους ευάλωτους πελάτες της ΔΕΗ, ως παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας, ως παρόχου καθολικής υπηρεσίας και ως προμηθευτή τελευταίου καταφυγίου ηλεκτρικής ενέργειας, την μη εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων. Ειδικότερα, όπως έχει παγίως νομολογηθεί από το ΔικΕυρ ΕΕ (πρώην Δικ Ευρ Κοιν), τα κράτη μέλη όταν έχουν ενσωματώσει στην εσωτερική νομοθεσία τους παράγωγο ενωσιακό Δίκαιο (οδηγία 2009/79 ΕΚ, εν προκειμένω) δεν δύνανται να θεσπίζουν με την εθνική τους νομοθεσία, εξαιρέσεις από την εφαρμογή αυτού, που δεν προβλέπονται από την ίδια την  οδηγία (βλ ΔΕΚ, τμήμα Μείζονος συνθέσεως, αποφ της 19ης Σεπτεμβρίου 2006, C-193/05,  επιτροπή κατά Λουξεμβούργου, σκ 57, ακόμη και αν η εξαίρεση προβλέπεται από συνταγματική διάταξη βλ ΔΕΚ, τμήμα Μείζονος συνθέσεως C-213/2007, ελληνικού ενδιαφέροντος-υπόθεση “βασικού μετόχου”), σύμφωνα με την θεμελειώδη αρχή του ενωσιακού δικαίου της ομοιόμορφης και αποτελεσματικής εφαρμογής αυτού.

6. Περαιτέρω, η διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, για λόγο που δεν προβλέπεται στη σχετική σύμβαση και δεν συνδέεται αιτιωδώς μ’ αυτήν, ισοδυναμεί με λύση (έστω και προσωρινή) διαρκούς σύμβασης παροχής αγαθού και αποτελεί ανεπίτρεπτα νομοθετική επέμβαση σε ενεργό συμβατικό δεσμό, ανατροπή αυτού και στέρηση συμβατικής παροχής για την οποία έχει καταβληθεί η αντιπαροχή λόγω μη εκπλήρωσης, φορολογικής υποχρεώσεως, ήτοι για λόγο που κείται εκτός του συμβατικού περιεχομένου και δεν συνδέεται αιτιωδώς με την σύμβαση. Και τούτο διότι με τον τρόπο αυτό διαταρράσεται η εύλογη ισορροπία μεταξύ του επικαλούμενου δημοσίου συμφέροντος και του σεβασμού ατομικού δικαιώματος. Ειδικότερα η συμμόρφωση με την εκπλήρωση φορολογικής υποχρεώσεως δύναται να γίνει με βάση τα μέτρα εκτελέσεως τον ΚΕΔΕ (αφού βεβαίως προηγηθεί η εν στενή έννοια ταμειακή βεβαίωση της οφειλής) ή με βάση το ποινικό εισπρακτικό μέτρο της δίωξης για μη καταβολή βεβαιωμένων οφειλών στο Δημόσιο. Αντίθετα, η διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας διότι, πέραν των άλλων, υπερακοντίζει και τον επιδιωκόμενο σκοπό και επιφέρει δυσανάλογες συνέπειες στους υπόχρεους, ιδίως όταν αυτοί ανήκουν στην ομάδα των “ευάλωτων πελατών” της ΔΕΗ  που τελούν σε κατάσταση “ενεργειακής πενίας” όπως προαναφέρθηκε. Ειδικότερα, η διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας συνεπάγεται την στέρηση θεμελειωδών εννόμων αγαθών που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μ’ αυτήν (ζωή, υγεία, ασφάλεια, διατροφή, καθαριότητα, ενημέρωση, πληροφόρηση, ψυχαγωγία, επικοινωνία, εκπ/ση κλπ). Επίσης, η διακοπή ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω μη εκπλήρωσης φορολογικής υποχρεώσεως αποτελεί  “απάνθρωπη μεταχείρηση”, και προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της προσωπικότητας κατά την έννοια των άρθρων 2 παρ. 1, 5 παρ. 1, 7 παρ. 2,  17 παρ. 1, 25 παρ. 1 του Συντάγματος, του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ και του άρθρου 4 του ΧΘΔ της ΕΕ. Τέλος, η διακοπή οικιακού ρεύματος σε οικογενειακή στέγη συνιστά ανεπίτρεπτη διατάραξη της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής  (αρθ 21 Συντ, αρθ 7 ΧΘΔ της ΕΕ και άρθρο 8 της ΕΣΔΑ).

7. Από τα παραπάνω προκύπτει παραχρήμα ότι η μη εκπλήρωση της απορρέουσας από διαρκή σύμβαση παροχής ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεώσεως του προμηθευτή αυτής, παρόχου “καθολικής υπηρεσίας” και “προμηθευτή τελευταίου καταφυγίου”, συνιστά κατάφωρη, βάναυση και πρόδηλη παραβίαση του Συντάγματος, του Ενωσιακού πρωτογενούς και παραγώγου Κοινοτικού Δικαίου και της ΕΣΔΑ.

ΙΙΙ) ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ

8. Από τα προαναφερθέντα είναι πρόδηλο ότι η εν λόγω υπόθεση αφορά ζήτημα γενικότερου κοινωνικού ενδιαφέροντος, που ενδιαφέρει το κοινωνικό σύνολο, αφορά και τους Δικηγόρους, ως επαγγελματική τάξη (επαγγελματική στέγη) και ως άτομα και, ιδίως την αποτελεσματική παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας ατομικών δικαιωμάτων και θεμελειωδών αγαθών καθώς και την αποτελεσματική εφαρμογή του Ενωσιακού Ευρωπαϊκού Δικαίου και των δικαιωμάτων που απορρέουν απ’ αυτό, δηλαδή ζητήματα που αφορούν την ορθή απονομή της δικαιοσύνης και ιδίως σε συνθήκες κρίσης όπου δοκιμάζεται πλέον και η εμπιστοσύνη των πολιτών σ’ αυτήν. Συνεπώς, παραδεκτά ασκείται προφορικά, στην παρούσα στάση της δίκης η παρούσα πρόσθετη παρέμβαση (αρθ 686 παρ 6 ΚΠολΔ), σύμφωνα με το άρθρο 199 του Κωδ. Δικηγόρων, επί του οποίου θεμελειώνεται για το “ιδιαίτερο” έννομο συμφέρον προς  άσκηση της παρούσας η οποία είναι νόμιμη και επιβεβλημένη (βλ Ολ. ΣτΕ 2770/2011, Πλ.Ολ. Α.Π 15/2000, Ολ ΣτΕ 3668/2006, ΣτΕ 79/2001, ΣτΕ 4487/1995, Ολ. ΣτΕ 4576/1977, βλ και την υπ’ αριθμ. 273/2009 απόφ Επιτρ Αν ΣτΕ επί αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως διοικητικής πράξεως, ήτοι επί αιτήσεως παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας από Δικηγορικό Σύλλογο και την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων (αρθ 206 παρ 2 Κωδ. Δικηγόρων).

Advertisements
Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: